สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ
ตัวแทนแบรนด์ KUBET DS3177
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี

ทอ. ร่วมกิจกรรม เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมรณรงค์วันเอดส์โลก | เดลินิวส์

news - 2023-12-11 11:09

ทอ. ร่วมกิจกรรม เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมรณรงค์วันเอดส์โลก | เดลินิวส์

สุวรรณเนตร เป็นประธานการเปิดกิจกรรมรณรงค์วันเอดส์โลกกองทัพอากาศ ประจำปี 2566 ภายใต้ชื่อ “Let Communities Lead World Aids Day 2023 ทุกภาคส่วน ร่วมกัน ยุติเอดส์”

เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. พ.ศ.วิศรุต สุวรรณเนตร ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานการเปิดกิจกรรมรณรงค์วันเอดส์โลกกองทัพอากาศ ประจำปี 2566 ภายใต้ชื่อ “Let Communities Lead World Aids Day 2023 ทุกภาคส่วน ร่วมกัน ยุติเอดส์” โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพอากาศ ข้าราชการลูกจ้าง และพนักงานราชการของกองทัพอากาศ ร่วมกิจกรรมในวันนี้ พร้อมทั้งเรียนเชิญ ดร.แพทย์หญิงบุษบัน เชื้ออินทร์ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ ด้านเวชกรรมป้องกัน กรมควบคุมโรค มาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ฯ ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ อาคารพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ ทั้งนี้ ภายในกิจกรรมมีการจัดนิทรรศจากหน่วยงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นนิทรรศการโรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ หัวข้อ วิธีการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีนิทรรศการโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ หัวข้อ การใส่และถอดถุงยางอนามัยที่ถูกวิธี- นิทรรศการโรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ กองดุริยางค์ทหารอากาศ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน หัวข้อ เยาวชนคนรุ่นใหม่ ร่วมใส่ใจ ห่างไกลโรคเอดส์ นิทรรศการสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ หัวข้อ โรคเอดส์ ลบ หรือ บวก ไม่สำคัญทำงานได้ นอกจากนี้ยังมี นิทรรศการโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หัวข้อ พลังเยาวชน นำสังคมยุติเอดส์ นิทรรศการวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ หัวข้อ รู้เท่าทัน ทำเท่าเทียมโรคเอดส์ นิทรรศการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช หัวข้อ การรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ พล.อ.อ วิศรุตกล่าวว่าเกิดการอนามัยโลกได้กำหนดให้วันที่ 1 ธ.ค. ของทุกปีเป็นวันเอดส์โลก เพื่อให้ทั่วโลกได้ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันโรคเอดส์ ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการยอมรับและร่วมกันรณรงค์ยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ไม่ให้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งประเทศไทยได้ดำเนินการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์ของชาติมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีวิสัยทัศน์ที่จะยุติปัญหาเอดส์ในประเทศไทย ภายในปี 2573 ทั้งนี้ ในปัจจุบันโรคเอดส์ยังคงเป็นปัญหาที่สำคัญ อีกทั้งยังเป็นภัยร้ายแรงของสังคมไทย เพราะยังคงมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขไม่ให้โรคเอดส์ลุกลาม โดยเฉพาะในกลุ่มของเยาวชนที่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ และมีพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี..

#รณรงค์วันเอดส์โลก #LetCommunitiesLead #เอดส์