สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ
ตัวแทนแบรนด์ KUBET DS3177
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี

ออมสินชูโมเดลซีเอสวีจ.น่าน นำกำไรช่วยชุมชนครบ10มิติ

news - 2023-12-12 08:51

ออมสินชูโมเดลซีเอสวีจ.น่าน นำกำไรช่วยชุมชนครบ10มิติ

ธนาคารออมสินนำคณะเจ้าหน้าที่และสื่อมวลชนลงพื้นที่จังหวัดน่าน เพื่อติดตามผลสำเร็จโครงการพัฒนาชุมชนแบบองค์รวม 'ออมสิน ฮ่วมใจ๋ฮักขุนน่าน' ภารกิจในการช่วยพัฒนา 5 หมู่บ้าน 10 มิติ ประกอบด้วยแหล่งทุนและปัญหาหนี้สิน, ความรู้ทางการเงิน/ส่งเสริมการออม, การแพทย์และคุณภาพชีวิต, สาธารณูปโภคพื้นฐาน, การจัดการขยะ, ศาสนาและการศึกษา, การท่องเที่ยว, สร้างงานสร้างอาชีพ, เพิ่มรายได้เกษตรกรและแก้ปัญหาการทำลายป่าต้นน้ำ, ปลูกป่าเศรษฐกิจ

ล่าสุดธนาคารออมสิน นำโดย 'วิทัย รัตนากร' ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ได้นำคณะเจ้าหน้าที่และสื่อมวลชนลงพื้นที่จังหวัดน่านอีกครั้ง เพื่อติดตามผลสำเร็จโครงการพัฒนาชุมชนแบบองค์รวม 'ออมสิน ฮ่วมใจ๋ฮักขุนน่าน' ระยะที่ 1 (ปี 65 - 66) ซึ่งกำหนดภารกิจ 10 มิติ ในการช่วยพัฒนา 5 หมู่บ้าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ประกอบด้วย 1.ด้านแหล่งทุนและปัญหาหนี้สิน 2.ด้านความรู้ทางการเงิน/ส่งเสริมการออม 3.ด้านการแพทย์และคุณภาพชีวิต 4.ด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน 5.ด้านการจัดการขยะ 6.ด้านศาสนาและการศึกษา 7.ด้านการท่องเที่ยว 8.ด้านสร้างงานสร้างอาชีพ 9.ด้านเพิ่มรายได้เกษตรกรและแก้ปัญหาการทำลายป่าต้นน้ำ และ10.ด้านปลูกป่าเศรษฐกิจ และป่าอนุรักษ์ การติดตามครั้งนี้มีความคืบหน้าด้านการวางรากฐานและงานโครงสร้างต่าง ๆ ตามแผนงานไปมากกว่า 90% โดยเฉพาะในมิติด้านส่งเสริมอาชีพสร้างงานสร้างรายได้ มิติด้านแหล่งทุนและส่งเสริมการออม มิติสุขภาพและคุณภาพชีวิต ด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน ด้านการศึกษาและศาสนา รวมถึงมิติด้านยกระดับการท่องเที่ยว ซึ่งมีโครงการสำคัญที่เกิดขึ้น เช่น การส่งเสริมสร้างรายได้เพิ่มแก่ครัวเรือน โดยการก่อสร้างโรงแปรรูปผลผลิตกาแฟโดยความร่วมมือของธนาคารออมสินกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ 100% ต่อไปเกษตรกรจะสามารถใช้บริการโรงแปรรูปฯ นี้ เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มราคาขายผลิตผลกาแฟที่เก็บเกี่ยวได้มากขึ้นกว่า 10 เท่า ทำให้มีรายได้จากการขายกาแฟเพิ่มจากเดิมเฉลี่ย 20,000 บาทต่อ 2 ไร่ ใน 1 ปี เพิ่มเป็น 40,000 บาท ที่สำคัญยังช่วยลดปัญหาการปลูกพืชไร่ เช่น อ้อย และข้าวโพดที่มักจะมีการตัดและเผาจนเกิดมลพิษและฝุ่นพีเอ็ม 2.5 ให้ลดลงได้ขณะที่การดูแลด้านการสาธารณสุขชุมชน ออมสิน ได้สนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ จักรยานยนต์ พร้อมอาคารปฏิบัติงานแก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เพื่อให้ อสม.ไปใช้ดูแลประชาชนต่อ เพราะจากเดิมต้องเดินเท้าเข้าไปดูแลชาวบ้านที่เจ็บป่วยในถิ่นทุรกันดาร แต่ก็สามารถใช้มอเตอร์ไซค์ขับไปช่วยเหลือผู้ป่วยได้ไวและมากกว่าเดิม นอกจากนี้ ยังเข้าไปปรับระบบอากาศมาตรฐานการแพทย์สำหรับคลินิกทันตกรรม และอุปกรณ์การแพทย์ห้องฉุกเฉินด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว ออมสินเข้าไปช่วยสมาชิกชุมชนให้เริ่มกิจการโฮมสเตย์เพื่อสร้างรายได้เสริมในฤดูกาลท่องเที่ยว เพราะน่านถือเป็นเมืองแห่งหุบเขา มีทิวทัศน์สวยงามจำนวนมาก ทำให้ชาวบ้านสามารถทำโฮมสเตย์เพิ่มขึ้นเป็น 37 ราย จากเดิมที่มีโฮมสเตย์เพียง 11 ราย และสามารถสร้างรายได้เพิ่มนอกฤดูเกษตรกรรมให้ครัวเรือนได้มากขึ้นกว่าเท่าตัวนอกจากนี้ บทบาทการส่งเสริมการออม ธนาคารได้สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ของชุมชนบ้านห้วยฟองให้เริ่มมีเงินออมเป็นครั้งแรก รวมถึงการจัดตั้งธนาคารโรงเรียนรูปแบบพิเศษเป็นแหล่งเงินออมของนักเรียนและครูของโรงเรียนบ้านห้วยฟอง และโรงเรียนบ้านเปียงซ้อ และด้วยระยะเวลาเพียง 8 เดือนชุมชนเล็ก ๆ ในพื้นที่ห่างไกลแห่งนี้ สามารถมีเงินออมรวมกันกว่า 8 แสนบาท นับเป็นจุดเริ่มต้นการสร้างรากฐานที่เข้มแข็งแก่เยาวชนและชุมชนรวมถึงมีความคืบหน้าภารกิจอื่นอีกหลายมิติ อาทิ การสนับสนุนการปรับปรุงระบบน้ำอุปโภคบริโภคแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำในช่วงหน้าแล้ง โดยติดตั้งถังกักเก็บน้ำขนาดใหญ่พร้อมระบบกรองน้ำสะอาดเพื่อการบริโภค การติดตั้งระบบไฟฟ้าโซลาร์ส่องสว่างในชุมชนและโรงเรียน ซึ่งสามารถประหยัดค่าไฟเหลือเพียง 30% ทำให้โรงเรียนมีเงินเหลือไปใช้ดูแลเด็กนักเรียนได้มากขึ้น อีกทั้งยังมีการพัฒนาโครงการอาหารกลางวัน โดยมีพื้นที่เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา และซ่อมแซมโรงอาหารให้ถูกสุขลักษณะ 'วิทัย' ย้ำตอนท้ายทั้งหมดที่ออมสินทำนี้ เป็นไปตามแนวคิดของการพัฒนาแบบองค์รวม และตอบโจทย์การเป็นธนาคารเพื่อสังคม โดยนำกำไรที่เกิดจากธุรกิจปกติ มาสนับสนุนดูแลช่วยเหลือเชิงสังคม ซึ่งปลายทางจะไปสู่การขยายผลสำเร็จ เพื่อทำให้เกิดการสร้างคุณค่าร่วมตามกรอบแนวคิด CSV : Creating Shared Value คือการนำปัญหาเชิงสังคม เข้ามาใส่ในโมเดลการทำธุรกิจ ให้องค์กรเติบโตแข็งแรงขึ้น และนำกำไรเหล่านี้ไปช่วยเหลือชาวบ้านได้มากกว่าเดิมหลังจากนี้ธนาคารออมสิน เตรียมเดินหน้างานระยะที่ 2 เพื่อขยายผลสร้างการมีส่วนร่วม และถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ชุมชนมีความรู้ สามารถดูแลตัวเองได้อย่างเข้มแข็ง ตลอดจนการหาพื้นที่แห่งใหม่ เข้าไปพัฒนาพื้นที่แบบองค์รวม และยังอยากจุดประกายให้หน่วยงานอื่น ๆ เข้ามาช่วยพัฒนาพื้นที่แบบองค์รวม ช่วยกันดูแลชุมชนในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อร่วมกันต่อจิ๊กซอว์ให้เกิดขึ้นทั้งประเทศ ซึ่งแนวทางเหล่านี้ จะนำไปสู่การสร้างประโยชน์เกิดแก่ชุมชนและสังคมอย่างเป็นรูปธรรม และมีความยั่งยืน..","word":"Writer

#ออมสิน #ชุมชน #ธนาคารออมสิน #พัฒนาชุมชน #โครงการชุมชน #น่าน