สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ
ตัวแทนแบรนด์ KUBET DS3177
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี

สาธารณสุขฯ ไลบีเรีย ดูงานศูนย์กายอุปกรณ์วัดหนองวัลย์เปรียง

news - 2023-12-10 08:44

สาธารณสุขฯ ไลบีเรีย ดูงานศูนย์กายอุปกรณ์วัดหนองวัลย์เปรียง

นำคณะผู้บริหาร ทีมสหวิชาชีพ และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากประเทศไลบีเรีย ที่มาศึกษาดูงานการบริหารงานภาคปฐมภูมิ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พระครูใบฎีกาสุรพล มหาปัญโญ เจ้าอาวาสวัดหนองวัลย์เปรียง เจ้าคณะตำบลทุ่งคอก อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี ร่วมกับคณะกรรมการวัดหนองวัลย์เปรียง ดร.นพ.วัฒน์ชัย จรูญวรรธนะ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 นายวรภพ คุ้มทรัพย์ สาธารณสุขอำเภอสองพี่น้อง นายศักดิ์ชาย บุญมาก รอง สสอ.สองพี่น้อง น.ส.กมลรัตน์ สีนวล จนท.สสอ.สองพี่น้อง น.ส.อมรรัตน์ สุนทรวิภาต หัวหน้ากลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 พร้อมคณะสมาชิก อสม.ทุ่งคอกให้การต้อนรับ Mr.ERNEST GONYON ผู้อำนวยการหน่วยการเงินสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข สาธารณรัฐไลบีเรีย Mr.GEORGE PAYGAR JACOBS ผู้ช่วยรัฐมนตรี กระทรวงสาธารณสุขฯ Dr.GORBEE GABRIEL LOGAN ผู้ช่วยรัฐมนตรี กระทรวงสาธารณสุขฯ Mr.JAMES K Z JALLAH ที่ปรึกษากฎหมาย กระทรวงสาธารณสุขฯ พร้อมด้วย ศาตราจารย์ ดร.ศิริเพ็ญ ศุภกาญจนกันติ อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย น.ส.จิรัชญา รุ่งโรจน์ สำนักงานนิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่นำคณะมาศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดตั้งศูนย์กายอุปกรณ์ทางการแพทย์วัดหนองวัลย์เปรียงพระครูใบฎีกาสุรพล มหาปัญโญ เจ้าอาวาสวัดหนองวัลย์เปรียง เจ้าคณะตำบลทุ่งคอก ได้เป็นวิทยากรบรรยายให้องค์ความรู้กับเจ้าหน้าที่ และคณะศึกษาดูงานจาก กระทรวงสาธารณสุข สาธารณรัฐไลบีเรีย เกี่ยวกับการใช้สมุนไพรในการรักษาโรค เพื่อนำความรู้กลับไปพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพ ที่มาศึกษาดูงานจาก สถานีรักษ์สุขภาพ (Health Station) ศูนย์บริการส่งเสริมการประเมินภาวะสุขภาพของประชาชน เพื่อเป็นการสร้างโอกาสประชาชนได้เข้าถึงบริการสุขภาพใกล้บ้าน รวมถึงการสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับผู้ด้อยโอกาสในชุมชนวัดหนองวัลย์เปรียง ที่ก่อให้เกิดความการสร้างความรัก ความสามัคคีระหว่างวัด ชุมชน และหมู่บ้านตั้งแต่เริ่มขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาพที่แข็งแรงให้แก่ประชาชน เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนของชาวบ้าน ภายใต้กรอบแนวคิด วัด ประชารัฐ สร้างสุข โดยมีเป้าหมายในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริม และการพัฒนา รวม 8 ด้าน ประกอบด้วย ด้านศีลธรรม วัฒนธรรม สุขภาพอนามัย สัมมาอาชีพ สันติสุข ศึกษาสงเคราะห์ สาธารณ สงเคราะห์ กตัญญูกตเวทิตา และสามัคคี ด้วยการเปิดสถานีรักษ์สุขภาพ (Health Station) เพื่อเป็นศูนย์บริการส่งเสริมการประเมินภาวะสุขภาพของประชาชน สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการสุขภาพใกล้บ้าน เพื่อเกื้อกูลสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับผู้ด้อยโอกาสในชุมชนวัดหนองวัลย์เปรียง เป็นการต่อยอดจากการจัดตั้งศูนย์กายอุปกรณ์ทางการแพทย์ชุมชนวัดหนองวัลย์เปรียงดร.นพ.วัฒน์ชัย จรูญวรรธนะ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17 กล่าวว่า นำคณะผู้บริหาร ทีมสหวิชาชีพ และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากประเทศไลบีเรีย ที่มาศึกษาดูงานการบริหารงานภาคปฐมภูมิของโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 โดยการนำเสนอภาพรวมการดำเนินงาน รวมถึง สถานีรักษ์สุขภาพ (Health station) และศูนย์กายอุปกรณ์วัดหนองเปรียง คณะศิษยานุศิษย์ ญาติโยมสาธุชนคนใจบุญได้บริจาคทรัพย์ และเครื่องอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เรื่องการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยกลุ่มเปราะบาง และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ผู้ป่วยติดเตียงให้ได้รับการดูแลเข้าถึงบริการทางแพทย์ และการสาธารณสุข เป็นศูนย์บริการส่งเสริมการประเมินภาวะสุขภาพของประชาชน สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการสุขภาพใกล้บ้าน เพื่อเกื้อกูลสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับผู้ด้อยโอกาสในชุมชนวัดหนองวัลย์เปรียง เป็นการขจัดปัญหา แบบบูรณาการ โดยความร่วมมือเกื้อหนุนระหว่างวัด และชุมชน ให้มีความสุขอย่างยั่งยืนต่อไป..