สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ
ตัวแทนแบรนด์ KUBET DS3177
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี

ราชกิจจาฯแจ้งคำสั่งสำนักนายกฯ ห้ามออกใบอนุญาตพกปืนชั่วคราว

news - 2023-12-20 04:58

ราชกิจจาฯแจ้งคำสั่งสำนักนายกฯ ห้ามออกใบอนุญาตพกปืนชั่วคราว

คำสั่งจากราชกิจจานุเบกษาสำนักนายกฯ ห้ามออกใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวชั่วคราว ในเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ มีกำหนดระยะเวลา 1 ปี

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทย ที่ 3877/2566 เรื่องห้ามการออกใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัว (แบบ ป.12) เป็นการชั่วคราว โดยระบุว่า โดยที่ปัจจุบันได้มีการนำอาวุธปืนติดตัวไปที่สาธารณะและได้ก่อเหตุร้าย ทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน จนเป็นที่หวาดกลัวของประชาชนเป็นจำนวนมาก อันส่งผลกระทบต่อสวัสดิภาพในด้านความปลอดภัยและเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยของสังคม จึงเป็นกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนและความปลอดภัยสาธารณะ ลดอาชญากรรม และควบคุมสถานการณ์ให้บ้านเมืองกลับมาเป็นปกติสุข จึงสมควรออกคำสั่งห้ามออกใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัว (แบบ ป.12) เป็นการชั่วคราวอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 วรรคหนึ่ง และมาตรา 57 ประกอบมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490 นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทยจึงออกคำสั่งห้ามออกใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัว (แบบ ป.12) เป็นการชั่วคราว เว้นแต่กรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ ทั้งนี้ให้มีผลใช้บังคับมีกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป      สั่ง ณ วันที่ 14 ธันวาคม2566

#คำสั่ง #ออกใบอนุญาตปืน #ราชกิจจานุเบกษา #ราชกิจจาฯ #ประชาชน #ความปลอดภัย #ประโยชน์แก่ทางราชการ