สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ
ตัวแทนแบรนด์ KUBET DS3177
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี

สมเด็จพระสังฆราช

news - 2023-12-18 01:46

สมเด็จพระสังฆราช

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก นายกสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์ เป็นประธานในพิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. ที่ ห้องประชุมอาคารอาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร.) ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก นายกสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มีพระบัญชาโปรดให้ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์ เป็นประธานในพิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปี 2566 โดยมี พระเทพวัชรเมธี อธิการบดีมมร. พร้อมด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ บัณฑิตใหม่และพุทธศาสนิกชนถวายการต้อนรับ โอกาสนี้ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เชิญพระโอวาทของสมเด็จพระสังฆราช ความตอนหนึ่งว่า ผู้สำเร็จการศึกษาทุกรูปทุกคน คงได้รับคำชื่นชมยินดีจากญาติมิตรทั่วหน้า ที่เรียกว่า “มุทิตา” หมายถึงความพลอยยินดีเมื่อผู้อื่นได้รับผลดี อันมีสาเหตุจากการกระทำดี ซึ่งเป็นภาวะที่สังคมไทยพึงเร่งสั่งสมอบรมให้เพิ่มพูนขึ้นทั่วไป เพราะมุทิตาจิตด้วยความจริงใจนั้น ย่อมเป็นความรู้สึกตรงกันข้ามกับความอิจฉาริษยา อันเป็นต้นเหตุของความวิวาทบาดหมาง แตกสามัคคี ซึ่งเป็นภัยใหญ่หลวงของสังคมทุกระดับ ถ้าคนเราไม่ลุอำนาจของกิเลสที่เป็นความริษยา หากแต่พร้อมเพรียงกันยินดีในความสุขความเจริญของผู้ประสบความสุขความเจริญ ย่อมจะทำให้หมู่ชน ประเทศชาติ ตลอดจนถึงโลกนี้ มีความสุขความเจริญขึ้นพร้อมๆ กัน โดยปราศจากการทำลายล้างอันยังความพินาศ ทุกประการ เพราะฉะนั้น จึงขอให้ทุกท่านจงเป็นผู้ไม่มีความริษยาในสุขประโยชน์ของใครๆ ถ้าเห็นใครๆ บรรลุสุขประโยชน์ ก็จงมีจิตใจชื่นชมยินดีในสุขประโยชน์ที่เขาได้รับ และจงเร่งประพฤติดีปฏิบัติชอบ เพื่อให้บรรลุถึงสุขประโยชน์ดังกล่าวบ้าง เมื่อใครเขาจะเป็นคนดีไปก่อนก็ให้เขาเป็นไป และจงมีใจยินดีด้วย ถ้าตนเองต้องการเป็นคนดีบ้างก็พึงปฏิบัติเพื่อความเป็นคนดี ให้เป็นคนดีด้วยกันทั่วหน้า โดยเสมอกันทุกภาคส่วนในสังคม สำหรับพิธีประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมมร. ประจำปี 2566 สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 16 รูป/คน ปริญญาดุษฎีบัณฑิต จำนวน 63 รูป/คน ปริญญามหาบัณฑิต จำนวน 356 รูป/คน และปริญญาบัณฑิต จำนวน 1,343 รูป/คน รวมทั้งสิ้น 1,762 รูป/คน

#มมร #สมเด็จพระสังฆราช #ปริญญาบัตร #สุขประโยชน์