สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ
ตัวแทนแบรนด์ KUBET DS3177
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี

20 ธ.ค. สหภาพแรงงาน ร้อง 'อธิบดีขนส่ง' ขอคืนเส้นทางสัมปทาน ขสมก.

news - 2023-12-16 15:26

20 ธ.ค. สหภาพแรงงาน ร้อง 'อธิบดีขนส่ง' ขอคืนเส้นทางสัมปทาน ขสมก.

สหภาพแรงงานร้องขอให้อธิบดีขนส่งคืนเส้นทางสัมปทานให้กับขสมก. นำรถเมล์เดินรถในเส้นทางด้านกลางกรุงเทพมหานคร หากไม่ได้รับการคืนเส้นทางภายใน 15 วัน กรมขนส่งจะต้องตัดสินใจเคลื่อนไหวให้ต่อไป

รายงานข่าวจากสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (สร.ขสมก.) แจ้งว่า ในวันที่ 20 ธ.ค.66 เวลา 09.00 น. ที่กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) นายประมิต เมฆฉาย ประธาน สร.ขสมก. พร้อมคณะกรรมการบริหาร สร.ขสมก. ประมาณ 50 คน จะไปยื่นหนังสือถึงนายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เรื่องขอให้คืนเส้นทางสัมปทานเดินรถให้กับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) พร้อมขอคำตอบภายใน 15 วัน หากไม่มีความคืบหน้าจะเตรียมเคลื่อนไหวต่อไป จากนั้นในวันเดียวกัน เวลา 13.00 น. จะไปยื่นหนังสือถึงนายครูมานิตย์ สังข์พุ่ม ประธานคณะกรรมาธิการการคมนาคม ที่อาคารรัฐสภา ในเรื่องเดียวกันเช่นกันทั้งนี้จากผลการประชุมคณะกรรมการบริหาร สร.ขสมก. เมื่อวันที่ 13 ธ.ค.66 มีมติเห็นชอบให้ สร.ขสมก. ยื่นหนังสือถึงอธิบดี ขบ. ตามคำสั่งนายทะเบียนให้ ขสมก. นำรถโดยสาร (รถเมล์) ประจำทางหมวด 1 ในเขตกรุงเทพมหานคร และจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่องรับ-ส่งผู้โดยสารในเส้นทางสาย 3-21 มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา-มหาวิทยาลัยรามคำแหง และในเส้นทางสาย 4-70E มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา-สถานีรถไฟฟ้าหมอชิต (ทางด่วน) เป็นการชั่วคราวตามโครงการปฏิรูปเส้นทางรถเมล์ หลังจากที่เอกชนผู้ได้รับใบอนุญาตทั้ง 2 เส้นทางดังกล่าวหยุดให้บริการไป ส่งผลให้ประชาชนผู้ใช้บริการเดือดร้อนจากการเดินทางนั้น สร.ขสมก. จึงมีแนวทางดำเนินการดังนี้1.รัฐบาลมีมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 27 ก.ย.2559 โดยให้ ขบ. กำกับดูแลเส้นทางสัมปทานเดินรถในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล แต่ไม่สามารถควบคุมกำกับดูแลให้เกิดประโยชน์กับประชาชนผู้ใช้บริการได้ ทำให้ปัญหาเกิดขึ้นระหว่าง ขบ. และผู้ประกอบการบริษัทเอกชนที่ประมูลเส้นทางเดินรถได้ในแต่ละเส้นทาง ซึ่งไม่สามารถควบคุมกำกับดูแลให้การเดินรถเป็นไปตามข้อตกลง เงื่อนไขสัญญา และปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ระหว่างบริษัทเดินรถเอกชนกับ ขบ.2.เมื่อนำรถเมล์เข้าวิ่งในเส้นทางที่เอกชนประมูลได้ แต่ก็ไม่สามารถบริหารจัดการเดินรถให้บริการประชาชนได้ และยกเลิกหรือหยุดวิ่งในสายเดินรถนั้น ๆ ทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบในการเดินทาง ขบ. ได้มีหนังสือถึง ขสมก. ให้ดำเนินการจัดรถเมล์ไปวิ่งให้บริการประชาชน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ใช้บริการสายการเดินรถที่ยกเลิกหรือหยุดวิ่ง3.เมื่อบริษัทเอกชนประมูลเส้นทางได้แล้ว แต่ไม่สามารถนำรถเมล์มาบรรจุเดินรถในเส้นทางได้ภายใน 180 วัน ขบ. จะบอกเลิกสัญญา และให้ ขสมก. เดินรถเมล์ให้บริการในเส้นทางนั้นแทนเป็นการชั่วคราว ขณะเดียวกันเมื่อบริษัทเอกชนนำรถเมล์ให้บริการในเส้นทางที่ ขบ. อนุมัติให้เดินรถ หากยกเลิกหรือยุติการให้บริการในเส้นทางดังกล่าวให้ ขบ. มีบทลงโทษกับบริษัทเอกชน และไม่ให้เข้ารับการประมูลในเส้นทางอื่นๆ อีกต่อไปและ 4.การเปิดประมูลเส้นทางเดินรถในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลให้ ขบ. ยกเว้นให้ ขสมก. ในฐานะหน่วยงานของรัฐ ซึ่งเป็นกลไกที่สำคัญในการสนองตอบนโยบายของรัฐบาลโดยให้เข้าร่วมประมูลเส้นทางเดินรถได้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ สร.ขสมก. เห็นว่าเส้นทางเดินรถเมล์ที่ประมูลไปแล้วเมื่อปี 2563 แต่บริษัทเอกชนไม่สามารถนำรถเมล์มาให้บริการประชาชนได้ในระยะเวลา 180 วัน ตามเงื่อนไขและกฎหมายกำหนด ขณะเดียวกันเมื่อนำรถเมล์ออกวิ่งให้บริการตามเส้นทางที่ ขบ. อนุมัติเส้นทาง แต่ไม่สามารถเดินรถเมล์ได้ หยุดวิ่งหรือยุติการให้บริการให้ ขบ. ลงโทษบริษัทเอกชนดังกล่าว และคืนเส้นทางสัมปทานเดินรถที่เกิดปัญหาในด้านบริการ คืนเส้นทางสัมปทานทั้งหมดกลับคืนให้ ขสมก. เป็นผู้กำกับดูแล และให้เดินรถบริการประชาชนในฐานะหน่วยงานของรัฐ ถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานในการตอบสนองนโยบายของรัฐบาล เพื่อประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริง.

#สหภาพแรงงาน #ขสมก. #ขนส่ง