สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ
ตัวแทนแบรนด์ KUBET DS3177
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี

PEA พร้อมขับเคลื่อนสู่องค์กรไฟฟ้าอัจฉริยะ | เดลินิวส์

news - 2023-12-04 21:39

PEA พร้อมขับเคลื่อนสู่องค์กรไฟฟ้าอัจฉริยะ | เดลินิวส์

พลังงานไฟฟ้าบริการที่เป็นกลางแบบอัจฉริยะ (PEA) มุ่งเน้นการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นให้บริการพลังงานไฟฟ้าและธุรกิจเกี่ยวเนื่องครบวงจรและมีประสิทธิภาพให้กับประชาชนโดยปลอดภัย ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions) และเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน องค์กรนี้ยังมีระบบดิจิทัลรองรับทั้งการขับเคลื่อนสู่พลังงานสะอาด ผ่านหลัก 3 SMART คือ Smart Energy, Smart Environment, และ Smart Mobility.

PEA พร้อมขับเคลื่อนสู่องค์กรไฟฟ้าอัจฉริยะ พัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มุ่งมั่นให้บริการพลังงานไฟฟ้า และธุรกิจเกี่ยวเนื่องครบวงจรและมีประสิทธิภาพ มั่นคง ปลอดภัย เชื่อถือได้ สร้างสังคมสีเขียวสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสิทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions) เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน มีระบบดิจิทัลรองรับการขับเคลื่อนสู่พลังงานสะอาด โดยใช้หลัก 3 SMART ได้แก่SMART ENERGY PEA มุ่งเน้นให้เกิดนวัตกรรมด้านพลังงานใหม่และส่งเสริมการพัฒนาด้านพลังงาน รวมทั้งผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนมากยิ่งขึ้น เพื่อมุ่งสู่พลังงานสะอาด

\n

SMART ENVIRONMENT PEA ให้ความสำคัญในการดำเนินการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ควบคู่ไปกับการพัฒนาและส่งเสริมโครงการที่ยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคมและชุมชน

\n

SMART MOBILITY PEA พัฒนาชิองทางดิจิทัลสำหรับบริการลูกค้าผ่านช่องทาง PEA Smart Plus และ PEA e-Service ตอบสนองพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป มุ่งเน้นให้บริการที่มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย สะดวก ง่ายต่อการใช้งาน

#PEA #องค์กรไฟฟ้าอัจฉริยะ #พลังงานสะอาด