สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ
ตัวแทนแบรนด์ KUBET DS3177
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี

เตือนสติชาวพุทธ

news - 2023-12-18 17:40

เตือนสติชาวพุทธ

ผู้เขียนเตือนผู้ที่ศึกษาถึงพระพุทธศาสนาว่า การปฏิบัติธรรมไม่มีทางลัด แนะให้ยึดตามหลัก \

จากกรณี “น้องไนซ์” เด็กชายวัย 8 ขวบ ที่แสดงตนมีว่ามีอภินิหาร ทั้งยังมีคนศรัทธาจำนวนมาก ตั้งชื่อให้ว่า อาจารย์น้องไนซ์ เทวานิรมิตจุติ มีการสอนวิปัสสนากรรมฐาน โดยระบุว่าใช้วิธีการเชื่อมจิตสอนลูกศิษย์ในการปฏิบัติธรรมนั้นพระครูปลัดสุวัฒนสัจจคุณ (ธีรวิทย์ ฉนฺทวิชฺโช) รองเลขาธิการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ในทางพระพุทธศาสนานั้น มีสิ่งที่ไม่ควรนำมาคิด 4 ประการ ที่ปรากฏใน อจินติตสูตร พระไตรปิฎกเล่มที่ 21 พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ 13 อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต คือ 1.พุทธวิสัย 2.ฌานวิสัย 3.กรรมวิสัย และ4.โลกวิสัย ในทางพระพุทธศาสนาไม่แนะนำให้นำมาคิด เป็นเรื่องที่เกินกว่าสามัญชนคนธรรมดาจะเข้าใจได้อย่างถ่องแท้ คิดมากอาจจะเพี้ยนได้ โดยข้อความใน อจินติตสูตร คือ ดูกรภิกษุทั้งหลาย อจินไตย 4 ประการนี้ อันบุคคลไม่ควรคิด เมื่อบุคคลคิด พึงเป็นผู้มีส่วนแห่งความเป็นบ้า เดือดร้อน อจินไตย 4 ประการ เป็นไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย พุทธวิสัยของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย 1 ฌานวิสัยของผู้ได้ฌาน 1 วิบากแห่งกรรม 1 ความคิดเรื่องโลก 1 ดูกรภิกษุทั้งหลาย อจินไตย 4 ประการนี้แล ไม่ควรคิด เมื่อบุคคลคิด พึงเป็นผู้มีส่วนแห่งความเป็นบ้า เดือดร้อนรองเลขาธิการศูนย์พิทักษ์ฯ กล่าวต่อไปว่า สำหรับชาวพุทธผู้ที่สนใจในการปฏิบัติให้เกิดกุศลก็ขอให้ยึดอยู่บนหลักการของ “ไตรสิกขา” คือ ศีล สมาธิ ปัญญา ซึ่งถือว่าเป็นระบบแห่งการศึกษาและปฏิบัติ ที่ทำให้ชาวพุทธเข้าถึงกุศลอย่างถูกต้อง ไม่มีทางลัดสำหรับหลักคำสอน ต้องศึกษาจริง ปฏิบัติจริง จึงจะได้ผลจริงตามหลักอริยมรรคา และที่ผ่านมาก็มีทั้งพระและฆราวาส ทั้งในอดีตและปัจจุบัน สามารถเป็นประจักษ์พยานแห่งการเดินในหนทางอันประเสริฐมากมาย สามารถศึกษาและนำมาเป็นแนวทางปฏิบัติได้ ส่วนตัวยังไม่เห็นทางลัดไหน มากกว่า ศีล สมาธิ และปัญญา.

#ปฎิบัติธรรม #พุทธศาสนา #เชื่อมจิต