สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ
ตัวแทนแบรนด์ KUBET DS3177
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี

เทศบาลเมืองชุมแพ

news - 2023-12-06 20:38

เทศบาลเมืองชุมแพ

เมือวันที่ 30 พ.ย., เทศบาลเมืองชุมแพสั่งห้ามใช้โกดังสินค้าที่ไม่ได้รับอนุญาตก่อสร้าง นับเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ผู้อำนวยการกองช่างและหัวหน้าฝ่ายนิติการได้ตรวจสอบและปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อปิดกั้นการใช้อาคารและห้ามใช้อาคารโดยเด็ดขาด

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน นายสัณห์ แสนแสง รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลเมืองชุมแพ จังหวัดขอนแก่น นายนิสิต พิมเพ็ง ผู้อำนวยการกองช่าง นางสาวยุพดี ศรีโนนม่วง หัวหน้าฝ่ายนิติการ พร้อมหัวหน้าส่วนการงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมและตรวจสอบอาคาร เดินทางไปยังพื้นที่อาคารโกดัง 5 หลังของบริษัทแห่งหนึ่ง ในเขตเทศบาลเมืองชุมแพ เพื่อติดประกาศคำสั่ง ตามอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ห้ามใช้หรือเข้าไปในส่วนใดๆของอาคารหรือบริเวณที่มีการก่อสร้าง การดัดแปลง การรื้อถอน หรือการเคลื่อนย้ายอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และจัดให้มีเครื่องหมายแสดงการห้ามนั้นไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ อาคารหรือบริเวณดังกล่าว เพื่อปิดกั้นการใช้อาคารและห้ามใช้อาคารโดยเด็ดขาด ฝ่าฝืนมีความผิดตามกฎหมายนายสัณห์ เปิดเผยว่า ทั้งนี้สืบเนื่องจาก ทางเทศบาลเมืองชุมแพ ได้ทำการตรวจสอบการก่อสร้างอาคารต่างๆในพื้นที่พบว่า อาคารโกดังสินค้า 5 หลังของบริษัทค้าส่งแห่งหนึ่ง ในเขตเทศบาลเมืองชุมแพ ที่ใช้ประกอบกิจการบางส่วนไม่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ดังนั้นทางเทศบาลเมืองชุมแพ ได้แจ้งให้เจ้าของอาคารยื่นขอใบอนุญาตก่อสร้างให้ถูกต้อง แต่เจ้าของอาคารยังไม่ได้ยื่นขออนุญาต เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงได้ออกคำสั่งเตือนห้ามใช้อาคารตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบันก็ยังไม่มีการดำเนินการใดๆ ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น ในวันนี้ทางเทศบาลเมืองชุมแพ จึงได้ยืนยันคำสั่งเดิมคือ ห้ามใช้อาคารและใช้เครื่องหมายแสดงการห้ามใช้อาคารปิดกั้นไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย เพื่อเป็นการบังคับห้ามใช้อาคาร ให้เป็นไปตามกฎหมายต่อไปด้านสาธารณะเอกชน นางเอ อายุ 64 ปี หุ้นส่วนกิจการ บริษัท เปิดเผยว่า ทางบริษัทไม่ได้มีเจตนาที่จะฝ่าฝืนกฎหมาย ที่ผ่านมาเคยยื่นแบบขอดำเนินการก่อสร้างแล้วแต่เรื่องยังไม่เสร็จสิ้นขบวนการ จึงทำให้เกิดปัญหาดังกล่าวขึ้น ซึ่งหลังจากนี้ตนจะเข้าไปหารือกับทางเทศบาลเมืองชุมแพ เพื่อขอคำแนะนำในการดำเนินการยื่นแบบขออนุญาตก่อสร้างอาคารให้ถูกต้องภายในระยะเวลา 30 วัน ตนขอยืนยันว่าทางบริษัทไม่ได้มีเจตนา พร้อมจะดำเนินการตามเจ้าหน้าที่แนะนำและจะปฏิบัติตามกฎหมายทุกอย่าง เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการและการดำเนินธุรกิจของบริษัทอีกต่อไป

#เทศบาลชุมแพ #กฎหมาย #ก่อสร้าง