สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ
ตัวแทนแบรนด์ KUBET DS3177
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี

สะดวกรวดเร็ว! ชวนโหลดแอป OCPB Connect ผู้บริโภคใช้ร้องเรียน-ร้องทุกข์ | เดลินิวส์

news - 2023-12-07 11:15

สะดวกรวดเร็ว! ชวนโหลดแอป OCPB Connect ผู้บริโภคใช้ร้องเรียน-ร้องทุกข์ | เดลินิวส์

สคบ. กับอปท. ร่วมมือให้บริการประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยแอป OCPB Connect เพื่อช่วยป้องกันประชาชนไม่ตกเป็นเหยื่อของกลุ่มผู้ประกอบการ และสามารถร้องทุกข์ได้

วันที่ 30 พ.ย. นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ได้ร่วมมือกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทั่วประเทศ ได้มีส่วนในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล การร่วมมือครั้งนี้ ถือเป็นมิติใหม่ที่นอกจากยกระดับการทำงานของ สคบ. ยังสร้างบทบาทให้ อปท. ทั้งนี้ ผู้ปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภค ต้องสื่อสารสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ประชาชน รวมถึงแนะนำให้ประชาชนใช้แอปพลิเคชันโอซีพีบี คอนเน็ค (OCPB Connect) เพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อของกลุ่มผู้ประกอบการ และสามารถร้องทุกข์ ติดตามสถานะการร้องเรียนได้ เป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้พัฒนางาน เพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้นโดยมีคณะเจ้าหน้าที่ สคบ. และผู้เข้ารับการอบรมจากเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลทั่วประเทศ กว่า 7,000 แห่ง จำนวนกว่า 30,000 คน เข้าร่วมผ่านระบบออนไลน์ โครงการนี้เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคให้มีประสิทธิภาพ ผ่านกลไกเครือข่ายและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น เทศบาล อบต. ที่มีความใกล้ชิดประชาชน และเป็นไปตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการ ที่กำหนดให้ สคบ. ดำเนินการถ่ายโอนภารกิจการคุ้มครองผู้บริโภคให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำกรุงเทพมหานคร ประจำเมืองพัทยา ประจำเทศบาล และประจำองค์การบริหารส่วนตำบล โดยมีอำนาจหน้าที่หลัก 3 ประการ คือ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การบังคับใช้กฎหมาย และการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์แก่ประชาชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบ.

#OCPBConnect #ประชาชน #สคบ